طرح تعمير و ارتقاء كامپيوترهاي دست دوم و اهداء آنها به مدارس استانهاي محروم كشور

طرح تعمير و ارتقاء كامپيوترهاي دست دوم و اهداء آنها به مدارس استانهاي محروم كشور


طرح تعمير و ارتقاء كامپيوترهاي دست دوم و اهداء آنها به مدارس استانهاي محروم كشور
 

 

هفتمين بسته ارسالي : 1390/09/01


ارسال 20 سيستم كامپيوتر به شهرستان ميرجاوهبامشاركت و همت خيرين مؤسسه بيست دستگاه كامپيوتر درقالب طرح " تعمير و ارتقاء كامپيوترهاي مستعمل " به مدارس محروم شهرستان هاي ميرجاوه اهدا شد.نامه دريافت 8 دستگاه كامپيوتر شهرستان درميان استان خراسان جنوبي در سال 1390
مؤسسه خيريه مهرگيتي رسيد كامپيوترهاي اهدايي به خراسان جنوبي
ششمين بسته ارسالي : 1390/08/23

ارسال 7 سيستم كامپيوتر به شهرستان مشهدبامشاركت و همت خيرين مؤسسه هفت دستگاه كامپيوتر درقالب طرح " تعمير و ارتقاء كامپيوترهاي مستعمل " به مدارس محروم شهرستان هاي مشهد اهدا شد.


 
پنجمين بسته ارسالي : 1390/07/27ارسال 15 سيستم كامپيوتر به شهرستان هاي بيرجند، سنندج و ميرجاوهبامشاركت و همت خيرين مؤسسه پانزده دستگاه كامپيوتر درقالب طرح " تعمير و ارتقاء كامپيوترهاي مستعمل "

به مدارس محروم شهرستان هاي بيرجند، سنندج وميرجاوه اهدا شد.


 
چهارمين بسته ارسالي : 1390/05/15ارسال 19 سيستم كامپيوتر به شهرستان هاي ميرجاوه ، زاهدان و سنندجبا مشاركت خيرين‎ ‎مؤسسه ، نوزده سيستم كامپيوتر به شهرستان هاي ميرجاوه ، زاهدان و سنندج اهدا شد.در سال 1389 در قالب طرح "تعمير و ارتقاء كامپيوترهاي مستعمل" يكصدوبيست دستگاه كامپيوتر به مدارس مناطق محروم اهداء شد.در سال گذشته با مشاركت و همت خيرين مؤسسه يكصد و بيست دستگاه كامپيوتر درقالب طرح " تعمير و ارتقا كامپيوترهاي مستعمل " به مدارس مناطق محروم اهدا شد. 
سومين بسته ارسالي : 1389/10/18پنج دستگاه كامپيوتراهدائي ارتقاء يافته به مناطق محروم شهرستان هاي سمنان و بيرجند ارسال شد.5 دستگاه كامپيوتر اهدائي ارتقاء يافته به مناطق محروم شهرستانهاي سمنان وبيرجند ارسال شد. 
دومين بسته ارسالي : 1389/10/08هارد ده دستگاه كامپيوتر اهدائي ارتقاء يافته به مدارس محروم شهرستان خواف ارسال شد.


 
اولين بسته ارسالي :1389/7/24ارسال ده دستگاه كامپيوتر اهداء شده توسط يكي از خيّرين ، به مدارس مناطق محرومده دستگاه كامپيوتر اهداء شده توسط يكي از خيّرين ، به مدارس محروم شهرهاي بيرجند (6 دستگاه) ، آمل ( 2 دستگاه) و كرمانشاه (2 دستگاه) ارسال شد.