تازه ترین ها


نفت بخش خصوصی را منزوی كرد

نفت بخش خصوصی را منزوی كرد

تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد که کشورداري با اتکا به فروش نفت، هيچ ارمغاني براي مردم و اقتصاد نداشته است. دولتي که نفت مي‌فروشد از مردم و بخش خصوصي مستغني مي‌شود و در طول اين سال‌ها نفت چنين بلايي را سر کشور آورده است. به همين دليل دولت همواره به بخش‌ غيردولتي و جامعه مدني بي‌اعتناست. در واقع منابع نفتي، قدرتي را در اختيار دولت‌ها قرار داده که زياده‌خواهي‌ها و آرمان‌هاي خود را مبتني بر حکمراني خوب دنبال نکنند؛ براي چنين دولتي کمک به توسعه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و بهبود وضعيت کشور بي‌معناست.

مرگ تدیجی صادرات، ارمغان تحریم ها

مرگ تدیجی صادرات، ارمغان تحریم ها

پدرام سلطانی فعال اقتصادي حوزه معدن و عضو سابق هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران در گفت گو با اعتماد به واكاوي موانع و چالش هايي پرداخت كه صادركنندگان به خصوص توليد كنندگان و صادركنندگان بخش معدن را در تنگنا قرار داده است.

حسرت یک چشم انداز

حسرت یک چشم انداز

در روزها گذشته درباره امید چندبار نوشته ام. باورم بر این است که امید عمومی مردم ایران در سراشیبی افتاده است و هر چه پیش تر می رویم، میزان امید عمومی به آینده و به سرانجام خوشایند اتفاقات، کمتر و کمتر می‌شود.

راویان کوچک «قصه‌های سیدبار»

راویان کوچک «قصه‌های سیدبار»

نمایشگاه عکس‌ دانش آموزان روستایی در بلوچستان قرار است با فروش ٥٠ عکس به ساخت مدرسه در این منطقه کمک کند.

افتتاح مدارس ایران من در کرمانشاه

افتتاح مدارس ایران من در کرمانشاه

افتتاح مدارس «ایران من» در خراسان شمالی

افتتاح مدارس «ایران من» در خراسان شمالی

افتتاح مدارس ایران من در گلستان

افتتاح مدارس ایران من در گلستان

img08

مسئولیت اجتماعی

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.
ادامه مطالب در صفحه مسئولیت اجتماعی

چند رسانه ای

افتتاح مدارس ایران من در کرمانشاه

افتتاح مدارس ایران من در کرمانشاه

افتتاح مدارس ایران من در استان خراسان شمالی

افتتاح مدارس ایران من در استان خراسان شمالی

افتتاح مدارس ایران من در استان گلستان

افتتاح مدارس ایران من در استان گلستان

نشست اعضای اتاق تهران برای کمک به سیل‌زدگان

نشست اعضای اتاق تهران برای کمک به سیل‌زدگان

به ایده هایتان فرصت زندگی دهید...

ادامه در صفحه ایده یاب